Spolupracujeme s inými organizáciami a snažíme sa spoločne napredovať k našim cieľom. Sme nepolitická organizácia bez pozadia tvoreného podnikateľskými subjektmi. Oficiálne sme registrovaní od 31.08.2012 na MV SR.

 

31.8.2014 sme oslávili výročie 2 narodenín výstavou ART OF ELEMENT III. 8.10.2014 v kaviarni Avalonross   

 

Prečo ELEMENT ? 

Element znamená živel alebo tiež prvok. Pre nás to znamená spájanie a spoluprácu s viacerými inštitúciami a organizáciami, ktoré spoločne vytvárajú projekty a diela. Každé dielo, či projekt zastupuje vždy jeden zo živlov. Organizujeme rôzne kultúrne, či historické projekty, charitatívne koncerty, workshopy, výstavy, články na pomoc sociálne slabším a znevýhodneným.

 

 

Cieľom združenia je

- podporovať kultúrnosť, vzdelanosť a tvorivosť, občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.

Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno časových potrieb pre  všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov  mesta SENICA a okolitého regiónu.

- Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti

- Ochrana životného prostredia so zameraním na ochranu zdravia

- Podpora trvalo udržateľného života

- Podpora a pomoc telesne postihnutým, chorým, hendikepovaným a sociálne znevýhodneným   skupinám

 - Prispievať k  prekonávaniu sociálnych, informačných  a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne znevýhodnených spoluobčanov.

 

Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

a) realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí a mládeže, prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, prevencia nežiaducich spoločenských javov, podpora zdravého životného štýlu, organizovanie seminárov, kurzov, prednášok a publikačná činnosť 

b) organizácia voľno časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, workshopy, konferencie, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu, tábory 

c) vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov 

d) spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania 

e) práca s deťmi a mládežou, ale aj osobami vyčlenenými so spoločnosti s cieľom dosiahnuť ich sociálnu inklúziu, 

f) environmentálnu výchovu, umelecké akcie, kultúrny život, 

g) spolupráca s profesionálnymi a amatérskymi umelcami a ich podporovanie, 

h) organizovanie individuálnych a spoločných výstav, prednášok, besied, koncertov, táborov, kultúrnych večerov a divadelných predstavení, 

i) rozvíjanie komunitného života a participáciu občanov vo veciach verejných, 

j) spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, a s inými občianskymi združeniami a organizáciami doma i v zahraničí.

 

Produkujeme predstavenia interaktívneho divadielka Šašo Fifo a priatelia a koncerty Viera Šusteková a hostia.